ક્ષણ પછીની ક્ષણ હશે

ગઝલ

ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

Advertisements