હું તો વાદળાંની છત્રીને ઓઢી ફરું છું

(ગીત)

ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

 

 

======================================================================================================

Ghanshyam Thakkar

Oasis Thacker