આ પહેલાં અપ્રગટ

 

એવી આપણી જુદાઈની વેળા

(ગીત)

ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

————————————————————

Oasis Thacker

Ghanshyam Thakkar

Advertisements