મરણ ઓથે

(ગઝલ)

ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

Advertisements