બાપુની ગાડી અને અમદાવાદની ગાયો

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

 

cows-on-streets.jpg