ગાય-માતા તો ભેંસ-?

gaumata-ef

(હાસ્ય)

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)