આ પહેલાં અપ્રગટ

તારી લચકાતી પાંપણના પલ્લકારા

eyes500

ગીત

ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

Advertisements