ગુજરાતના ગરબા અને ગુજરાતના ગાંધીજી. ગાંધીજયંતી આ વર્ષે નવરાત્રી દરમ્યાન આવતી હોવાથી ૨ ઓક્ટોબરે રજુ કરીશું સ્પેશિયલ ‘ગાંધીજયંતી ગરબા રિમિક્સ’

हेप्पी नवरात्री

रूडा श्याम घेर आव्या

वाद्य [और मूल गीत]

Happy Navratri [Rooda Shyam Gher Avya – Instrumental] Oasis Thacker

संगीतकारः गीतकार घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)