સૌ મિત્રોને દીપાવલીની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ

હેપ્પી દિવાળી 

आसोपालव नी डाळे (वाद्य संगीत) 

घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)

आसोपालव नी डाळे (वॉइस) 

dipa_l

 Happy Diwali

AssoTreeCrpLeaf