બે પ્રકારના દુઃખી માણસો (સુવિચાર) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

दो प्रकार के दुःखी लोग (सुविचार) घनश्याम ठक्कर (ओएसीस)

TWO TYPES OF UNHAPPY PEOPLE (OASIS QUOTE) – OASIS THACKER