વેવણ તમે આવાં ને અમે આવાં (હાસ્ય વિડિયો) – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)