નેપથ્યનો પરદો ય અધવચે સરી જશે!!

ગઝલ 

ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

blueVelvetCurt744