રૂપિયામાં વ્હોર્યા વનવાસ

forest

(ગીત)

ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)