પગમાં વહેતા લાવા 

lava.jpg

ગીત 

ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

Advertisements