દૂધિયા દાંતની સમાધિ પર

(અછાંદસ) 

 ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

Advertisements