પરદેશગમન – એક વિદાયગીત

(ગીત)

ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

Advertisements