અમદાવાદના કાર માલિક વાનર

(યુ ટ્યુબ વિડિયો) 

monkey-solo.jpeg

ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)