પાણી ગ્યાં’તાં રે

[હેપ્પી નવરાત્રી] 

સંગીતઃ ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

સ્વરઃ દમયંતી બરડાઈ અને વ્રુંદ

AasoplavNi Daale

 સંગીત આલબમ : ઓ રાજ રે