ફરી ચાલો પંથે

છંદઃ શિખરિણી

ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)

MY MUSIC

  • My Poetry
  • My Videos
  • મિત્રો,મારા પ્રસિધ્ધ બે કાવ્યસંગ્રહો અંતર્ગત, (અને બીજા બે અપ્રગટ કાવ્યસંહો ગણીએ તો કુલ ચાર કાવ્યસંગ્રહોમાં) આ એક માત્ર કાવ્ય અક્ષરમેળ છંદ (શિખરિણી)માં લખાએલું છે. આગળ વાંચો
  • Kalapiketan236PrGhr