નવરાત્રિની શુભેચ્છાઓ

મેંદી રંગ લાગ્યો

X ડાંડિયારાસ

સ્વરઃ દમયંતી બરડાઈ અને વ્રુંદ
Music Composer and Performer: Ghanshyam Thakkar [Oasis Thacker]
Mendi Rang Lagyo
dipa_l
O Raaj Re - Ghanshyam Thakkar
Posted in Club Oasis, computer art, Dance Music, Dandiaraas, Da