ગઝલ

Gazal

Oasis Thacker

(Ghanshyam Thakkar)

g

Advertisements