ઘનશ્યામ ઠક્કર(ઓએસીસ)
————————

Ghanshyam Thakkar

Oasis Thacker