પાણી ગ્યાં’તાં રે

Paani Gyonton Re

સંગીકાર અને વાદક: ઘનશ્યામ ઠક્કર

Music Composer and Performer: Ghanshyam Thakkar

Singer: Damayanti Bardai and Chorous

સ્વરઃ દમયંતી બરડાઈ અને વ્રુંદ

AasoplavNi Daale

 સંગીત આલબમ ઓ રાજ રે

My Poetry

My Music

My Videos