એક આધુનિક લોકગીત

—————————————-

Ghanshyam Thakkar (Oasis)