મારો સાંવરિયો, મન બાવરિયો

ગીત

આ પહેલાં અપ્રગટ

ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)

 


 

My Music

My Poetry

My Videos

TWO TOP VIDEOS

600,000  hits on youtube and counting,   plus ???? Mp3 hits

Man Dole Mera Tan Dole

(Instrumental Snake-Charmer Music)

Oasis Thacker [Ghanshyam Thakkar]

Over 80,000 hits on youtuve, plus ???? on MP3

Mere Desh Ki Dharti Sona

(Instrumental synchronized with original film video)