આસોપાલવની ડાળે [સંપૂર્ણ આલબમ, નોનસ્ટોપ – ઘનશ્યામ ઠક્કર (ઓએસીસ)